Procedury

W czasopiśmie obowiązują następujące procedury:

  • Redakcja „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką teologiczną i historyczną. Opracowania te nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
  • Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na niezbędne zmiany stylistyczne, wynikające z norm językowych, a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych i bazach naukowych (m.in. CEJSH, CEEOL). Autor przenosi także prawa autorskie na Redakcję „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego”, w związku z czym przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.
  • Redakcja „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".
  • Redakcja „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego” prowadzi procedurę mającą na celu zapobieżenie autorstwu ukrytemu (ghostwriting) oraz autorstwu pozornemu (guest authorship), zgodnie z którą autor zobowiązany jest do złożenia deklaracji, że nadesłany do druku tekst jest zgodny z zasadami rzetelności naukowej i nie był dotąd nigdzie publikowany. Pisemna deklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca.
  • Autor lub autorzy publikacji oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Każdy artykuł oceniany jest przez dwóch recenzentów, z których przynajmniej jeden jest spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  • Pisemna recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego”. Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

  • Deklaracja autora / Declaration of the Author: polski, english, deutsch
  • Formularz recenzji / Review form: polski, english, deutsch

Box PDF